Värdegrund

Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla situationer.
Detta utgår från mellanmänsklig kärlek, äkthet och ur godhetsprincipen. Att som
vårdare se sig själv som ett verktyg i uppbyggandet av vårdrelationen där tid, tillit
och trygghet utgör basen, så att patienten ges möjlighet till försoning.

– Nätverket för rättpsykiatrisk omvårdnad