Bakgrund

Efter diskussioner i den s.k Fina Fisken-gruppen (se nedan) inbjöd Landstingsförbundet och Rättspsykiatriska föreningen till en rättspsykiatrisk vårdkonferens i oktober 2001 i Landstingsförbundets lokaler i Stockholm. Uppgiften för denna första konferens, var att diskutera den rättspsykiatriska vårdens innehåll och särskilt fokusera på frågan om det finns en specifik rättspsykiatrisk omvårdnad och hur denna i så fall ser ut. Deltagare från ett stort antal kliniker i landet fanns på plats. Inbjudna föreläsare var bl.a professor Unni Å Lindström som föreläste om den teoretiska grunden för omvårdnaden och professor Torbjörn Tännsjö som hade ett anförande om psykiskt sjuka brottslingar överhuvudtaget ska kunna dömas till vård. Presentationer av arbetet med den rättspsykiatriska omvårdnaden i Vadstena, Huddinge och på Karsuddens sjukhus gjordes. Resten av tiden ägnades åt diskussioner i grupp. De frågor vi arbetade med då var ”Fördelar och nackdelar med en gemensam värdegrund”, ”Vad är en god vårdkultur ?” och ”Hur ska vi samarbeta kring den rättspsykiatriska omvårdnaden i framtiden ?” Här kom det fram att vi måste börja med att diskutera fundamentet för omvårdnaden –värdegrunden – alltså hitta en gemensam värdegrund som anger riktningen för hur vi förhåller oss mot varandra och mot patienten. Det är detta vi fortfarande håller på med.

Reet Sjögren (dåvarande vårdutvecklingschef, rättspsyk i Huddinge) och Kenneth Rydenlund, vårdutvecklare, Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena gjorde en fördjupad presentation av omvårdnadsarbetet på respektive kliniker, under en heldag i februari 2002 med chefsöverläkarna och andra representanter för klinikledningarna i Sundsvall, Säter, Huddinge, Karsudden, Vadstena och Växjö (den så kallade ”Fina Fisken-gruppen”).

Karsudden och Huddinge (HUKA) arrangerade nästa konferens som ägde rum i Stockholm i april 2002. Här föreläste bland andra professor Karin Dahlberg om vårdlidandet, prästen Bernhard Truls berättade om hur han hade arbetat praktiskt med intagna i kriminalvården (Kumla) utifrån en etisk grund, professor Unni Å Lindström föreläste om värdegrunden utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet. Reet Sjögren redovisade ett förslag till värdegrund för den rättspsykiatriska omvårdnaden. Detta förslag diskuterades i olika smågrupper. Resultatet av dessa diskussioner ledde fram till att vi på konferensen enades om en formulering av värdegrunden såsom den arbetats fram av en av smågrupperna.

Denna text ser annorlunda ut jämfört med det ursprungliga förslaget, men för fram samma humanvetenskapliga grundtänkande om människan. Denna ”konsensusbeskrivning” av vår värdegrund tog vi med oss till respektive hemklinik. Avsikten med detta var förstås att göra den känd för medarbetarna plus att fundera över vad den konkret innebär för oss i mötet med den rättspsykiatriske patienten. Värdegrunden för rättspsykiatrisk omvårdnad ser ut så här:

Att se människan bakom brottet och ha modet att finnas kvar i alla situationer.
Detta utgår från mellanmänsklig kärlek, äkthet och ur godhetsprincipen. Att som
vårdare se sig själv som ett verktyg i uppbyggandet av vårdrelationen där tid, tillit
och trygghet utgör basen, så att patienten ges möjlighet till försoning.

Karsudden och Huddinge arrangerade även den tredje konferensen. Denna genomfördes i Stockholm i november 2002. Här fick vi lyssna till skådespelaren Jan Jönsson som under en hel dag, på ett mycket medryckande sätt berättade om de teaterprojekt han genomfört med intagna på Kumlafängelset och på San Quentin. Kyrkoherde Lisbeth Carlborg föreläste om det inre ledarskapet. På denna konferens redovisade Sundsvall, Säter och Växjö hur man på dessa kliniker arbetat med den praktiska tillämpningen av den rättspsykiatriska omvårdnadens värdegrund. Här fastslogs också att det förslag till värdegrund som tagits fram under den andra konferensen nu är den gemensamma värdegrunden för rättspsykiatrisk omvårdnad i

Den fjärde omvårdnadskonferensen arrangerades av Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Konferensen var förlagd till Långholmen. Fokus var även här på att summera ihop erfarenheter av hur man arbetar med värdegrunden på olika enheter ute i landet. Presentationer från bl.a Göteborg, Huddinge och Gävle gjordes. Utifrån bland annat dessa inledningar diskuterades vad vi mera konkret menar med vissa begrepp i definitionen av värdegrunden. Exempel på sådana ”svåra ord” är mellanmänsklig kärlek, godhetsprincipen och försoning. Föreläsare på konferensen var Lena Wiklund, hälsovårdsdoktor som föreläste på temat ”Genom lidandets och hälsans öga” och Lennart Fredriksson, hälsovårdsdoktor som föreläste om det vårdande samtalet. Tid ägnades åt fortsatt diskussion om värdegrunden för den rättspsykiatriska omvårdnaden.

Konferens nummer fem anordnades av Skönviks psykiatriska klinik i Säter i oktober 2003. Konferensen hölls på stadshotellet i Falun. Mikael Rask, med dr, från Växjö föreläste.

Det sjätte konferensen gick av stapeln på maj 2004. Rättspsykiatriska regionenheten arrangerade. Temat för konferensen var den rättspsykiatriska vårdkulturen. Arbetet med vårdkulturen ute på enheterna presenterades och diskuterades. Ove Hellzén, filosofie doktor i omvårdnad, föreläste utifrån sin avhandling om vårdares perspektiv på vården speciellt i utsatta situationer.

Rättspsykiatriska vårdkedjan, Göteborg stod som värdar för den sjunde konferensen den 5- 6 oktober 2004. Konferensen hölls på Göteborgs folkhögskola. Maria Nyström, docent i vårdvetenskap, föreläste om psykiatrisk vård ur ett livsvärldsperspektiv. Egon Rommedahl, teolog och psykoanalytiker föreläste om psykiatrisk omvårdnad – bemötande och etik.

Den åttonde konferensen arrangerades av Regionsjukhuset Karsudden och gick av stapeln på stadshotellet i Katrineholm den 11-12 maj 2005. Frans Fluttert, doktorand, föreläste om tidiga tecken och tidiga interventioner vid försämring i ett rättspsykiatriskt kontext. Malin Lotterberg, doktorand, föreläste om riskhantering. Reet Sjögren föreläste slutligen på temat om skillnaden mellan patientens perspektiv och vårdens/vårdarens perspektiv har betydelse för vården av rättspsykiatriska patienter. På konferensen gjordes en avstämning i diskussionen om värdegrunden.

Konferens nummer nio arrangerades av LRV-enheten, Gävle den 13-14 okt 2005. Olika lokala verksamheter presenterade sin verksamhet – uppsökande missbruksverksamhet, boendestöd och motivationsgrupp. Ett förslag till styrgrupp för och godkändes av konferensen. Kenneth Rydenlund, doktorand, berättade om sitt avhandlingsarbete under rubriken `Kan vi förstå och vårda de patienter som tagit livet av någon de levt i en nära relation med` ?

Den tionde konferensen hålls i centrala Växjö 4-5 maj 2006. Rättspsykiatriska Regionkliniken stod som arrangör. Agneta Schröder, doktorand, föreläste om hur man kan utveckla och kvalitetssäkra den psykiatriska vården. Dynamisk säkerhet och behandlingspedagogens arbete presenterades. Styrgruppen presenterade sig ånyo. Grupparbete med temat rättspsykiatrisk vårdkultur kopplad till kvalité genomfördes och redovisades.

Den elfte rättspsykiatriska omvårdnadskonferensen var planerad att hållas av Länspsykiatrin i Jönköping den 12-13 okt 2006. Här skulle temat vara en fortsatt diskussion om den rättspsykiatriska vårdkulturen plus att arbetet i några av grupperna inom nationella psykiatrisamordningen skulle rapporteras av. rättspsykiatriska vården, utbildning och vårdkedjan.

På grund av den oerhört tragiska händelsen den 5 oktober då en av nätverkets medlemmar bragtes om livet under tjänsteutövning ställdes konferensen in.

Den 3-4 maj 2007 kommer Örebro att stå som arrangör av konferensen. Då kommer fokus att vara på att diskutera förslagen i de rapporter som framkommit inom Nationella psykiatrisamordningen. Projektledarna för gruppen som arbetat med innehållet i vården samtgruppen som arbetat med utbildning kommer att medverka.

2007-02-09

På uppdrag av NätRom:s styrgrupp
Kenneth Rydenlund